ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.3 ปี 2561
38% Complete
29 of 52
ข้อที่ 29.

ข้อใดมีคำนามที่ใช้อย่างคำบุรุษสรรพนาม