ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.3 ปี 2561
62% Complete
28 of 52
ข้อที่ 28.

การโน้มน้าวใจในข้อใดไม่มีการแสดงเหตุผล