ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.3 ปี 2561
38% Complete
24 of 52
ข้อที่ 24.

“เราไม่ควรให้ปลาแก่เขา แต่ควรให้เบ็ดตกปลาและสอนวิธีตกปลาแก่เขา”เมื่อฟังข้อความนี้แล้ว ได้ข้อคิดเรื่องใด