ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.3 ปี 2561
77% Complete
22 of 52
ข้อที่ 22.

รายงานข่าวสารเทคโนโลยี รายงานว่าอดีต “อัลฟาโกะ” ปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถเล่นเกมหมากล้อมกับมนุษย์ได้ ต้องใช้ระยะฝึกฝนเลียนแบบการเล่นเกมของมนุษย์มากกว่า ๑,๐๐๐ เกม กว่าจะเรียนรู้กลยุทธ์เดินหมากบนกระดานรูปแบบต่าง ๆ ๆได้ แต่ปัจจุบัน “อัลฟาโกะซีโร” ซึ่งพัฒนามาจากอัลฟาโกะสามารถเรียนรู้และคิดได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องเลียนแบบการเล่นของมนุษย์อีกต่อไปและเอาชนะแชมป์โลกได้ ความชาญฉลาดของอัลฟาโกะซีโรนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาและสร้างประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์แก่มนุษย์ในด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ต้องใช้ระบบประมวลผลและการคิดคำนวณอันซับซ้อนได้ด้วยตนเอง เช่น การออกแบบสูตรเคมีเพื่อทำยาหรือการพยากรณ์สภาพภูมิอากาศ เป็นต้น

บุคคลในข้อใดแสดงความคิดเห็นไม่สอดคล้องกับรายงานข่าวข้างต้น