ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.3 ปี 2561
15% Complete
20 of 52
ข้อที่ 20.

ข้อความต่อไปนี้ผู้เขียนต้องการกล่าวถึงเรื่องใดเป็นสำคัญ

ในชีวิตนั้นมีคำถามอยู่ ๓ คำถามที่จำเป็นต้องถามกับตัวเองอยู่เสมอ นั่นคือดีหรือเลว จริงหรือเท็จ งามหรืออัปลักษณ์ และการศึกษาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องช่วยเราตอบคำถามเหล่านั้น