ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.3 ปี 2561
23% Complete
18 of 52
ข้อที่ 18.

เมื่อมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมในตอนต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๔ มนุษย์รู้จักการใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคน ทำให้การผลิตสินค้าต่าง ๆ มีหลากหลายชนิดมากขึ้นและผลิตได้ในปริมาณมากภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว แต่การช่างที่ใช้ฝีมือและศิลปะก็ยังคงมีอยู่ต่อมา และยังได้พัฒนาทั้งในด้านรูปแบบและคุณภาพ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับสินค้าที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมได้

ข้อใดเป็นสาระสำคัญที่นำไปใช้เขียนย่อความได้ถูกต้อง