แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การพูดในโอกาสต่างๆ
75% Complete
1 of 8
ข้อที่ 1.

การพูดในโอกาสต่างๆ ที่ถูกต้องควรพูดอย่างไร

เฉลย

การพูดในโอกาสต่างๆ ควรพูดด้วยวาจาที่สุภาพ น้ำเสียงที่ชัดเจน และพูดสอดคล้องกับอารมณ์ของงาน