ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ปี 2558 ชุดที่ 1
45% Complete
2 of 20
ข้อที่ 2.

นายดำนำต้นมะม่วงที่มีรสชาติมันมาขยายพันธุ์ต่อไว้หลายต้น เมื่อได้ผลผลิตจึงนำผลมาต้นละ 1 ผล แล้วรับประทานพบว่า
   ผลจากต้นที่ 1 มีรสชาติจืด
   ผลจากต้นที่ 2 มีรสชาติมัน
   ผลจากต้นที่ 3 มีรสชาติเปรี้ยว
นายดำได้สรุปวิธีการปลูกต้นมะม่วงมันไว้ดังนี้
   ก. ต้นที่ 1 ปลูกโดยใช้ต้นที่ได้จากการติดตา
   ข. ต้นที่ 2 ปลูกโดยใช้ต้นที่ได้จากการทาบกิ่ง
   ค. ต้นที่ 3 ปลูกโดยใช้ต้นที่ได้จากการเพาะเมล็ด
   ง. ทั้ง 3 ต้น ปลูกโดยใช้ต้นที่ได้จากการตอน
ข้อใดเป็นข้อสรุปที่น่าเชื่อถือ