ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ปี 2558 ชุดที่ 1
40% Complete
13 of 20
ข้อที่ 13.

พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม


กราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของสาร กับเวลาที่ใช้ต้มสาร

สารชนิดนี้มีจุดหลอมเหลวกี่องศาเซลเซียส