ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ปี 2558 ชุดที่ 1
40% Complete
12 of 20
ข้อที่ 12.

พิจารณาแผนภาพต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามเหล็ก และน้ำมีสมบัติเหมือนกันในข้อใด