ข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 4
68% Complete
18 of 25
ข้อที่ 18.

ศิลปะการประพันธ์ตามข้อใดปรากฏในคำประพันธ์ต่อไปนี้

   กลิ่นแก้วแก้วกลิ่นชัด   
นามแก้วดอกแก้วคือ
พระพายพัดรำเพยกระพือ
แก้วเนตรพี่นี้ใช่ใคร