แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การคัดลายมือ
50% Complete
1 of 8
ข้อที่ 1.

ตัวอักษรที่ควรฝึกฝนมีกี่แบบ

เฉลย

2 แบบ คือ แบบตัวกลม และแบบตัวเหลี่ยม