แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง มารยาทในการเขียน
17% Complete
6 of 6
ข้อที่ 6.

ประโยคในข้อใดเหมาะสมที่จะเขียนถึงผู้ใหญ่

เฉลย

เพราะ ควรใช้ถ้อยคำที่สุภาพ และควรที่จะระบุเวลาเป็นตัวเลขให้ชัดเจน