แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง มารยาทในการเขียน
17% Complete
1 of 6
ข้อที่ 1.

ข้อใดไม่ใช่ข้อควรปฏิบัติในการเขียน

เฉลย

เราควรที่จะใช้กระดาษที่เรียบร้อย สะอาด