แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง นิทานพื้นบ้าน
25% Complete
1 of 12
ข้อที่ 1.

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของนิทานพื้นบ้าน

เฉลย

ระบุชื่อผู้แต่งไว้ชัดเจน   เนื่องจากนิทานพื้นบ้านมักจะเล่นสืบต่อกันมาส่วนมากจึงไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นคนแต่ง