แนวข้อสอบ ภาษาไทย ป. 4 คำเป็น คำตาย
60% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1.

ข้อใดคือความหมายของ คำเป็น

เฉลย

คำเป็น คือ คำที่อ่านออกเสียงยาว หมายถึง คำที่ สะกดด้วยตัวสะกดในมาตราตัวสะกด แม่กง กม กน เกย เกอว และ แม่กอกา โดยใช้สระที่อ่านออกเสียงยาว เช่น อา โอ เอ อี อือ..