แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การใช้พจนานุกรม
20% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1.

การเรียงลำดับคำในพจนานุกรม เรียงลำดับตามข้อใด

เฉลย

เพราะการจัดเรียงคำตามลำดับพจนานุกรมจะจัดเรียงตาม อักษร รูปสระ และวรรณยุกต์