แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พุทธสาวกและชาดก
20% Complete
6 of 10
ข้อที่ 6. ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนกขมิ้นสอนลิงพาล คือข้อใด