แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พุทธสาวกและชาดก
60% Complete
2 of 10
ข้อที่ 2. เหตุใดชฎิลอุรุเวลกัสสปะจึงไม่ต้องการให้พระพุทธเจ้าพักแรมด้วย