แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 หลักธรรมค้ำจุนโลก
100% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. เมื่อมีปัญหาแล้วพิจารณาใคร่ครวญถึงสาเหตุแล้วจึงแก้ไข เป็นการปฏิบัติตามข้อใด