แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา
50% Complete
14 of 20
ข้อที่ 14. เมื่อตรัสรู้แล้ว เหตุใดพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีย์เป็นกลุ่มแรก