แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา
85% Complete
13 of 20
ข้อที่ 13. เพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงหันมาบำเพ็ญเพียรทางจิต