แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา
50% Complete
11 of 20
ข้อที่ 11. ถิ่นกำเนิดเดิมของพระพุทธเจ้าปัจจุบันอยู่ในประเทศใด