แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา
50% Complete
10 of 20
ข้อที่ 10. หลักธรรมที่เป็นความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบคือข้อใด