แนวข้อสอบ วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 2
20% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1.

ข้อใดผิด

เฉลย

เนื่องจากแก๊ส NO2 รวมกับละอองน้ำในอากาศหรือฝนไปเป็นกรดไนตริก HNO3