แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 5
50% Complete
5 of 20
ข้อที่ 5.

จากภาพ ข้อใดกล่าวถูกต้อง