แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 5
50% Complete
20 of 20
ข้อที่ 20.

จากภาพสัตว์ชนิดนี้ คือสัตว์ชนิดใด และมีอวัยวะใดที่เหมาะกับการเคลื่อนที่ในน้ำ