แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 5
50% Complete
13 of 20
ข้อที่ 13. "ปอไปพบต้นไม้ชนิดหนึ่ง เมื่อทดลองถอนต้นพืชจากดิน เขาสังเกตเห็นรากแตกออกจากโคนลำต้น มีขนาดเล็กเป็นฝอยๆ" อยากทราบว่าต้นพืชที่ปอพบควรเป็นพืชชนิดใด
เฉลย

พืชที่ปลูกเจริญเติบโตและให้ผลผลิตภายในหนึ่งฤดูกาลปลูกหลังจากเก็บ เกี่ยวผลผลิตแล้วก็จะตาย มักมีอายุประมาณ 3–4 เดือน ถึง 1 ปี