ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 มาตราตัวสะกด
60% Complete
1 of 5
ข้อที่ 1.

คำในข้อใดมีตัวสะกด

เฉลย

ว เป็นตัวสะกด