แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ธาตุ
80% Complete
2 of 5
ข้อที่ 2.

ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ สมบัติของโลหะ

เฉลย

เปราะง่าย เป็นสมบัติของอโลหะ ส่วนโลหะมีลักษณะแข็ง เหนียว ตีเป็นเส้นหรือแผ่นได้