แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ธาตุ
100% Complete
1 of 5
ข้อที่ 1.

ธาตุใดต่อไปนี้เป็นธาตุกึ่งโลหะ

เฉลย

As (อาร์เซนิค) = สารหนู อยู่ในคาบ 4 หมู่ 5A