แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง พันธุศาสตร์ (Genetic)
40% Complete
3 of 5
ข้อที่ 3.

บิดาและมารดามีหมู่เลือด เอพันทาง บีพันทาง จะมีบุตรหมู่เลือดโอ%