แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
30% Complete
10 of 10
ข้อที่ 10.

การตัดไม้ทำลายป่ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกในข้อใด

เฉลย

ป่าช่วยลดความแรงของการไหลของน้ำฝนหรือกระแสน้ำ ถ้าไม่มีป่าหน้าดินจะถูกพัดพาและสึกกร่อนมากที่สุด