แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 3
20% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1.

ข้อใดเป็นวิธีที่ช่วยให้ปฏิกิริยาเคมีเกิดได้เร็วขึ้น

เฉลย

มีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลทำให้ปฏิกิริยาเกิดได้เร็วขึ้น เช่น การเพิ่มอุณหภูมิ เพิ่มพื้นที่ผิวของสารที่ทำปฏิกิริยา

การเติมตัวเร่งปฏิกิริยา การเขย่าหรือคนสาร เป็นต้น