ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 เรื่อง มาตราแม่ กง
80% Complete
10 of 10
ข้อที่ 10.

คำว่า "โยงใย" อยู่ในมาตราตัวสะกดข้อใดตามลำดับ

เฉลย

มาตราแม่ กง    มาตราแม่ ก กา