เศษส่วน
93% Complete
15 of 15
ข้อที่ 15.

ข้อใดเป็นเศษส่วนเกิน

เฉลย

5/2เศษส่วนเกินต้องมีตัวเศษมากกว่าตัวส่วนครับ