แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 2
80% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1.

ข้อใดจัดเป็นธาตุครบทุกสาร

เฉลย

ไฮโดรเจน สารหนู และนิกเกิล เป็นธาตุซึ่งมีสัญลักษณ์เป็น H,  As  และ  Ni  ตามลำดับ

  ส่วนในข้ออื่นๆ มีสารประกอบปนอยู่ ได้แก่ อากาศ ด่างทับทิม และแอลกอฮอล์