ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 9
85% Complete
18 of 20
ข้อที่ 18. เมื่อเราไปถึงโรงเรียน พบครู ควรพูดว่าอย่างไร