เตรียมสอบ O-NET ภาษาไทย ป. 6
30% Complete
10 of 10
ข้อที่ 10.

คำคู่ใดมีความหมายไม่เหมือนกัน

เฉลย

บุปผาและมาลี แปลว่าดอกไม้ นทีและคงคา แปลว่าแม่น้ำ บุรีและธานี แปลว่าเมือง กุญชร แปลว่า ช้าง อัสดร แปลว่า ม้า