เตรียมสอบ O-NET ภาษาไทย ป. 6
20% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1.

ข้อใดใช้ลักษณะนามไม่ถูกต้อง

เฉลย

ลักษณะนามที่ถูกต้อง คือ โขลง