แนวข้อสอบ ฟิสิกส์ ม. 4 ชุดที่ 1
45% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1.

รถยนต์คันหนึ่งวิ่งด้วยอัตราเร็วคงที่ 20 เมตรต่อวินาที นานเท่าใดจึงจะเคลื่อนที่ได้ระยะทาง 500 เมตร

เฉลย

จาก v = s/t
       t = s/v
แทนค่า t = (500 m)/(20 m/s) = 25 วินาที