แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 4
40% Complete
7 of 20
ข้อที่ 7. พลังงานที่สะสมในวัตถุที่อยู่ที่ตำแหน่งที่มีความสูงจากตำแหน่งอ้างอิงเรียกว่าอย่างไร
เฉลย

พลังงานศักย์โน้มถ่วง (Gravitational Potential Energy) คือ พลังงานที่เกิดจากวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งจากระดับหนึ่งไปสู้ระดับหนึ่ง งานที่ใช้ในการนำวัตถุให้เคลื่อนที่จากระดับหนึ่งไปสู่ระดับหนึ่ง จะเปลี่ยนเป็นพลังงานศักย์ของวัตถุนั้นที่ระดับใหม่เมื่อเทียบกัน