แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 4
40% Complete
6 of 20
ข้อที่ 6. พลังงานที่อยู่ในวัตถุที่หยุดนิ่งเรียกว่าอย่างไร