แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 4
95% Complete
19 of 20
ข้อที่ 19. รถเด็กเล่นไขลานที่ไขจนเต็มจะมีพลังงานใด