แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 4
95% Complete
18 of 20
ข้อที่ 18.

พิจารณาภาพ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง