แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 3
100% Complete
17 of 20
ข้อที่ 17. ออกแรงดึงถุงทรายมวล 0.5 กก.ให้เคลื่อนที่ไปบนพื้นโต๊ะจะต้องออกแรงดึง 1 N แสดงว่าสัมประสิทธิ์ของความ เสียดทานระหว่างถุงทรายกับพื้นโต๊ะมีค่าเป็นเท่าใด
เฉลย

F = μN F = μ(mg) μ = F/mg = 1/(0.5×10) = 0.2