แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 2
10% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการกระจัด 1. เป็นความยาวเส้นตรงที่เชื่อมโยงระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของการเคลื่อนที่ 2. เป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง 3. เป็นปริมาณสเกลาร์
เฉลย

การกระจัดคือเส้นตรงที่ลากจากจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้าย เป็นปริมาณเวกเตอร์ที่ต้องมีทั้งขนาดและทิศทาง ดังนั้น จึงทำให้ข้อ 1 และ 2 ถูกต้อง ส่วนข้อ 3 ผิด