แนวข้อสอบ สอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดม/โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3
10% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. ทางเดินอาหารส่วนใดที่มีการย่อยอาหารมากที่สุด