แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ความรู้ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์
20% Complete
2 of 10
ข้อที่ 2. ใครเป็นผู้ก่อตั้งวิชาพลศาสตร์ความร้อน