ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่4
75% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1.

โครงสร้างตามรูปอาจพบได้ที่โครงสร้างใดของพืช ก. ใบ ข. ลำต้น กิ่ง ก้าน ค. ดอก ผล ง. ราก

เฉลย

จากรูปเป็น chloroplast ซึ่งพบได้ในส่วนต่างๆ ของพืช โดยเฉพาะส่วนที่สังเคราะห์ด้วยแสงได้